. : : E V K K : : .

Töltődik. Szíves türelmét kérjük...

H-2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28 titkarsag@vaszary.hu

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz - A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis

I. Szervezeti, személyzeti adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

IIII. Gazdálkodási adatok

Adat
Feltöltés dátuma
Frissítés
Megőrzés
Letölthető, Megtekintés
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése
Módosítás dátuma
I./1
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
2018.02.16
A változást követően azonnal
Nem releváns
Kontrolling és Finanszírozási osztály
I./2
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
2018.02.16
A változást követően azonnal
Nem releváns
Gazdasági Igazgató
2023.01.01
I./3
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
2018.02.16
A változást követően azonnal
Nem releváns
Kontrolling és Finanszírozási osztály
I./4
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
2018.02.16
A változást követően azonnal
Nem releváns
Gazdasági Igazgató
2021.01.02
I./5
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
I./6
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
I./7
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
I./8
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
2018.02.16
A változást követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Igazgatóság
I./9
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
I./10
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
I./11
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
2018.02.16
A változást követően azonnal
Az előző állapot 1 évig arhívumban tartásával
Gazdasági Igazgató
II./1
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
2018.02.16
A változást követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Gazdasági gazgató
II./2
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
II./3
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
II./4
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
II./5
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
2022.02.20
A változást követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Gazdasági Igazgató
II./6
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
2018.02.16
A változást követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Kontrolling és Finanszírozási osztály
II./7
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
II./8
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
II./9
A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
II./10
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Folyamatos
Folyamatos
Legalább 1 évig archívumban tartásával
Igazgatóság
II./11
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
2018.02.16
Folyamatos
Legalább 1 évig archívumban tartásával
Igazgatóság
II./12
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
2018.02.16
A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
Legalább 1 évig archívumban tartásával
Gazdasági Igazgató
II./13
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
2018.02.16
Negyedévente
Nem releváns
Kontrolling és Finanszírozási osztály
II./14
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
2018.02.16
Negyedévente
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Kontrolling és Finanszírozási osztály
II./15
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
2018.02.16
Negyedévente
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Kontrolling és Finanszírozási osztály
II./16
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
II./17
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
II./18
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
II./19
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
II./20
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változatal
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
II./21
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
II./22
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
II./23
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
II./24
A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
II./25
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
III./1
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
2018.02.16
A változást követően azonnal
A közzétételt követő 10 évig
Gazdasági Igazgató
III./2
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
2018.02.16
Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
Humánpolitikai és Munkaügyi osztály
III./3
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
III./4
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő egy évnél hosszabb időtartamra kötött szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
2018.02.16
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
A közzétételt követő 5 évig
A Letölthetőre kattintva látható
III./5
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
III./6
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek- támogatására képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Ez a pont az intézmény vonatkozásában nem releváns!
III./7
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
2018.02.16
Negyedévente
Legalább 1 évig archívumban tartásával
Projektmenedzser
III./8
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
2018.02.16
Negyedévente
Legalább 1 évig archívumban tartásával
Gazdasági Igazgató